خانه مقالات گالری IRSA لينکستان تماس با من

 

سينوزيت ، بررسي آناتومي و سي تي اسکن

مطالب زير شما را قادر مي سازد تا اطلاعات پايه اي خود را در مورد آناتومي سينوسها در حالت طبيعي و غير طبيعي افزايش دهيد.

بطور کلي سينوسها به چهار نوع تقسيم مي شوند : ماگزيلاري ، اتموئيد ، فرونتال ، اسفنوئيد .هر کدام از اين موارد بر روي اشکال توضيح داده خواهند شد.

 

F - سينوسهاي فرونتال، E سينوسهاي اتموئيد ،  M سينوسهاي ماگزيلاري ، O دهانه سينوس ماگزيلاري ، SS سينوس اسفنوئيد ، ST توربينيت فوقاني ، T توربينيت مياني ، IT توربينيت تحتاني ، SM مئاتوس فوقاني ، MM مئاتوس مياني ، SR فرورفتگي اسفنواتموييدال ، S ديواره ،  ET سوراخ شيپور استاش  ،  A - آدنوييد

در تصوير اول سه بافت برگي شکل که بر روي هم قرار گرفته اند توربينيت (Turbinate) ناميده مي شوند(فوقاني- S /مياني T /تحتاني IT ) که از محل باز شدن سينوسها محافظت کرده و باعث مرطوب شدن ،پالايش و گرم شدن هوا مي شوند.

سينوسهاي فرونتال (F) نيز در اين تصوير ديده مي شوند که معمولادر سينوزيتهاي گسترده هم درگير نمي شوند.همچنين سينوس اسفنوييد(SS) نيز قابل مشاهده است که در بعي مواقع دچار سينوزيت مي شود .اين سينوس به فرورفتگي اسفنواتموييدال(SR) وارد مي شود.

در تصوير دوم ديده مي شودکه سينوسهاي ماگزيلاري(M) از طريق مدخل سينوس ماگزيلاري (O) به مئاتوس مياني وارد مي شود والبته بايد به اين نکته توجه داشت که در اين تصوير مدخل(O) بسيار بزرگتر از حالت طبيعي نشان داده شده است .در واقعيت اندازه آن در حد سر سوزن بوده و همانطور که در تصوير CT قابل ديد است مسير غير مستقيمي را طي مي کند .

سينوسهاي اتموئيد(E) به داخل مئاتوسهاي مياني و فوقاني وارد مي شوند.مئاتوس مياني (MM) توسط توربينيت مياني (T) و تحتاني(IT) ايجاد ميشوند.

سينوسهاي فرونتال(F) نيز تقريبا مهم بوده اما در اين بحث زياد به آن پرداخته نمي شود.سپتوم(S) يک ديواره بين دوقسمت بيني ايجاد مي کند که در صورت انحراف زياد مي تواند ايجاد انسداد نمايد و يا ممکن است بعلت وجود سوراخ در آن، باعث مشکلات ساختاري در بيني شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصوير CTscan از سينوسهاي نرمال

+ - border of maxillary sinus, * - maxillary sinus ostium, U - uncinate process, E - ethmoid sinuses, IT- inferior turbinate, MT- middle turbinate, S - septum, C - concha bullosa.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصوير CTscan از يک بيماري سخت سينوسها

MT- middle turbinate, IT- inferior turbinate, P - polyp or cyst, E - ethmoid sinuses, O - maxillary sinus ostium, * - frontal sinus.

 اين بيمار داراي پوليپ يا کيست بزرگي(P) (معمولا بيان يکي از اين دو به کمک CTscan مشکل است) در قسمت راست همراه با انسداد Ostium است.درقسمت چپ Ostium (O) بخوبي قابل ديد نيست اما محل آن را به صورت فرضي مي توان حدس زد.سينوسهاي اتموئيد در سمت راست کاملا مسدود شده و با پوليپها و کيستهاي ديگر و يا با افزايش ضخامت سينوسها پر شده اند.در سمت چپ مقداري افزايش ضخامت وجود دارد اما همانطور که مي بينيد بخش بيشتر سينوسهاي اتموئيد در اين قسمت پاک هستند . علامت ستاره در سمت چپ، محل ترکيب سينوسهاي اتموئيد را با سينوسهاي فرونتال نشان مي دهد . به اختلاف اندازه بين توربينتهاي مياني در دو سمت توجه کنيد. اين اختلاف اندازه در مورد توربينتهاي تحتاني نيز وجود دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Re: sinuses.com

By: Wellington S. Tichenor, M. D.  


  2004 All rights reserved

Designed By Deylami